Beste vriend,

Wanneer u de feiten bestudeert ga dan na of u het verblijf van paus Franciscus in de VS moet toejuichen of afkeuren. In het hiernavolgende artikel geven we u gedocumenteerde feiten van het pausbezoek en van de Rooms-katholieke kerk zelf die de paus geacht wordt te leiden. Geef het artikel door aan anderen, en indien mogelijk, post het op het internet.

De uwe voor het Evangelie van genade in Christus Jezus de Heer.

Richard Bennett

 Verwelkomd met een fanfare van trompetten en een chorus van amens, introduceerde paus Franciscus zichzelf in de Verenigde Staten op woensdag 23 september 2015 met een boodschap over klimaatsverandering, immigratie en armoede, die varieerde van pastoraal tot politiek. Op een dag die de glorie van een oude kerk mengde met de uitzinnigheid van een moderne rock star rondreis, begaf Franciscus zich stil maar krachtig in een van de meest polariserende zaken van het Amerikaanse civiele leven.[1]

The New York Times rapporteerde de uitzinnige bewieroking van paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten. Het leek alsof er geen imposante controverse bestond over het inzicht van zijn beoordelingen, en geen nederige sterveling buiten het bereik lag van zijn barmhartigheid. En alsof onzichtbare handen ze verscholen orkestreerden, riepen menigten eerbetoon en toejuiching toe voor de Roomse pontifex. Naar het zich laat aanzien verwondert de wereld zich over hem, in grote bewondering voor zijn macht, politiek en luister. Maar slechts erg weinigen begrijpen de waarheid over het Instituut dat hij leidt. Ook erg weinigen hebben durven analyseren wat Franciscus eigenlijk zei. En voorbeeld hiervan is wat de paus zei in de St. Patrick’s Cathedral in New York. Op 24 september 2015, offerde Franciscus gebeden voor de honderden moslim-pelgrims die stierven tijdens de Hajj van de Islam; zeggend:

“Ik wil uitdrukking geven van mijn gevoelens voor mijn moslim broeders en zusters”, zei hij. “Mijn gevoelens van verbondenheid naar aanleiding van de tragedie. Een tragedie die zij leden in Mekka … Op dit ogenblik geef ik de verzekering van mijn gebeden. Ik verenig mezelf met u allen. Een gebed tot de algenadige almachtige God’”.[2]

Dit sentiment is consistent met de officiële leer van het Vaticaan. In de mate dat Rome zich gedistantieerd heeft van de Heer van de Verlossing, is ze ook afgedwaald tot solidariteit met de Islam, en belijdt ze nu dat beiden dezelfde god aanbidden.

“De betrekkingen van de kerk met de moslims. ‘The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind’s judge on the last day’”.[3]

De uitdrukking van paus Franciscus over een eenheid van geloof in de “Allah” van de Islam, is een gruwel voor de Ene en enige Ware God, want Hij beveelt: “Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god: de Naam van Jahweh is immers de Na-ijverige. Een na-ijverig God is Hij,[4] en: “Ik ben Jahweh – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven”.[5] Zulke leerstellige wandaden hebben een verwoestende invloed die zelfs Franciscus niet kan wegcharmeren

De boosheid van de Roomse kerk die geanalyseerd moet worden

Wat aan de wereld onthuld werd in 2003 blijft waar vandaag: “Van Canada tot Australië, Zuid-Afrika tot Hong Kong, doorheen Europa van Ierland tot het geboorteland van Johannes Paulus II, heeft het seksueel misbruik door de clerus, en de daaruit voortvloeiende cover-ups, bewezen een wereldwijd probleem te zijn”.[6] “Het gaat niet over één persoon of één land; het gaat over een instituut”.[7] Steeds weer opnieuw heeft ze bewezen een instituut te zijn van verraad, misbruik en leugens. Gevallen van seksueel misbruik door de katholieke clerus blijven voortdurend aan het licht komen, zoals recent gerapporteerd op 5 augustus 2015.

“De deadline van maandag voor het indienen van klachten is voorbij; het faillissement van het Twin Cities [the Twin Cities verwijzen gewoonlijk naar het Minneapolis-Saint Paul metropolitan gebied in Minnesota – Wiki] aartsbisdom gaat haar volgende stadium in. Tegen de deadline werden meer dan 600 klachten ingediend, inbegrepen 407 door beweerde slachtoffers van seksmisbruik door leden van de clerus.[8]

Op 15 juli 2015, rapporteerde The New York Times:

“Alhoewel seksueel misbruik door individuele priesters reeds lang de krantenkoppen heeft gehaald in Minnesota en over de hele wereld, komen de laatste ontslagen [Aartsbisschop John C. Nienstedt en een hulpbisschop, Lee A. Piché] te midden van een inspanning om kerkleiders te straffen die de dingen lieten begaan”.[9]

Het is wel erkend dat het feit dat het Rooms-katholieke Wetboek van Canoniek Recht priesterlijk celibaat oplegt, de belangrijkste oorzaak is voor morele degradatie en verdorvenheid onder katholieke priesters. Deze priesters verderven vrouwen, jongens, meisjes, met daden van ontucht en sodomie. Het is ook geweten en vlot erkend door katholieken dat het paus Gregorius VII was die voor het eerst de wet oplegde die priesters verbood te trouwen. Daarom zegt een katholieke website, www.uscatholic.org , het volgende:

In 1075 vaardigde paus Gregorius VII een decreet uit dat effectief getrouwde priesters van hun dienst weerhield, een discipline geformaliseerd door het Eerste Lateraans Concilie in 1123.[10]

Paus Franciscus is een paus die voorgesteld wordt als dat hij wil breken met Roomse tradities. Als hij dan werkelijk bezorgd is met betrekking tot de tallozen die behoren tot de clerus en de leken, slachtoffers van pauselijke wetten die wreed tekeer gingen in hun levens, dan zou hij zich moeten haasten om die gemene regels af te schaffen. Er zijn geruchten  dat hij dat zou kunnen doen. Maar, na 1500 jaren van oplegging van absurde regels door zijn voorgangers – regels die Franciscus zou moeten herroepen – zouden we kunnen vermoeden dat zijn voornaamste reden eerder financieel kan zijn dan bezorgdheid voor de slachtoffers van misbruik door Roomse priesters. Nieuwsbronnen zoals “The Guardian” rapporteren immers:

“Paus Franciscus prees de VS bisschoppen voor hun behandeling van de crisis van seksueel misbruik die de katholieke kerk decennialang heeft dooreengeschud, zeggend dat zij ‘moed’ hadden getoond en het gezag hadden herkregen dat van hen gevraagd werd … Tussen 2004 en 2013 betaalde het VS diocees $1,7 miljard aan wettelijke schikkingen, overeenkomstig een rapport verleden jaar, opgesteld door de US Conference on Catholic Bishops. In diezelfde periode betaalde ze ook $379 miljoen aan juridische kosten”.[11]

De katholieke kerk is een corporatie, en geen corporatie kan zulke financiële verliezen lang dragen. Zij moet haar gezag en macht  behouden over de miljoenen katholieken die naar haar opkijken, niettegenstaande het verslag van leugens en corrupties; dus, inderdaad, kan paus Franciscus misschien de wet herroepen die getrouwde priesters van hun dienst weerhoudt.

Erger dan misbruik: het Rooms-katholiek dogma van geestelijk leven verkregen door sacramenten

Op zondag 3 mei 2015 benadrukte paus Franciscus, op de manier van de pausen die hem voorgingen, deelname aan de sacramenten als een middel om spiritueel leven te verkrijgen en gemeenschap met Christus. Hij zei:

“Jezus is de wijnstok, en door Hem … zijn wij de takken, en middels deze parabel wil Jezus dat wij het belang begrijpen van verenigd te blijven met Hem. Geënt door de Doop in Christus, hebben wij vrijelijk van Hem ontvangen de gave van nieuw leven; en wij zijn in staat in een vitale gemeenschap met Christus te blijven. We moeten trouw blijven aan de Doop, en groeien in vriendschap met de Heer door gebed, gehoorzaamheid en onderdanigheid aan Zijn Woord, lezen van het Evangelie, participatie in de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie en de Biecht”.[12]

Dit is het ononderbroken thema geweest van Rome’s doctrine, die erop staat dat fysieke rituelen de effectieve middelen van genade zijn. De Kerk van Rome beweert dat de sacramenten noodzakelijk zijn voor redding, en dat ze automatisch heiligende genade verschaffen”.[13] Daarom stelt de officiële kerkdoctrine:

De [Rooms-katholieke] kerk verklaart dat de sacramenten van het Nieuwe Verbond heilsnoodzakelijk zijn voor de gelovigen. De “sacramentele genade” is de genade van de heilige Geest, geschonken door Christus en eigen aan elk sacrament”.[14]

Maar, in de Schrift, wordt een persoon gered door Gods genade alleen, door geloof en niet door de praktijk van rituelen. De Schrift is onvermurwbaar op dit vlak. Bijvoorbeeld, Efeziërs 2:8-9 zegt: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen”. Efeziërs 2:7 zegt dat het door Zijn goedertierenheid is, door Christus Jezus, dat God de rijkdom van Zijn genade bewijst: “Opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus”.[15] Dat Hij alleen redt is de hele betekenis van goddelijke genade, en niet door sacramenten van het Roomse systeem.

Het officiële Vaticaanse nieuws: Paus Franciscus en de zonde van abortus

Het Vaticaanse nieuwsagentschap heeft het volgende gesteld:

Paus Franciscus richt zijn aandacht specifiek tot vrouwen die hun toevlucht namen tot abortus en die “het litteken dragen van deze kwellende en pijnlijke beslissing”, zeggende dat de vergiffenis van God niet kan tegengehouden worden voor iemand die berouw heeft getoond. “Om deze reden” schrijft hij, “heb ik beslist om alle priesters, voor het Jubileumjaar, de vrijheid te geven van handelen om de zonde van abortus te vergeven bij hen die ze gepleegd hebben, en die, met een rouwmoedig hart, daarvoor vergiffenis vragen”.[16]

Dit is inschikkelijk met de Rooms-katholieke wet, namelijk dat katholieken vergiffenis zoeken door belijdenis van hun zonden aan een priester. Deze wet wordt in het volgende gezien:

“Hij die zich met God en de kerk wil verzoenen, moet ten overstaan van een priester alle zonden belijden die hij nog niet beleden heeft en waarvan hij zich na een zorgvuldig gewetensonderzoek bewust is”.[17]

Dit systeem van belijdenis voor het oor van een priester is een ritueel dat niet bekend is in de Schrift. Niettemin zijn katholieken verplicht alle zonden te belijden, ongeacht de ernst! De katholieke kerk leert dat zij alleen het gezag en het voorrecht heeft om zonden te vergeven. Dit wordt bevestigd in de eigen woorden van het Vaticaan:

“Er is geen enkele zonde, hoe zwaar ook, of de heilige kerk kan haar vergeven. ‘Er is niemand zo slecht of misdadig dat hem niet de zekere hoop op vergeving voorgehouden moet worden, mits hij maar oprecht berouw heeft’”.[18]

Het zal moeilijk zijn om woorden van grotere arrogantie tevoorschijn te roepen. Paus Franciscus zegt: “Ik heb alle priesters de vrijheid van handelen toegestaan om de zonde van abortus te vergeven aan hen die ze gepleegd hebben”. Het is godslastering van Franciscus zijn priesters (louter menselijke schepselen) “de vrijheid van handelen om de zonde van abortus te vergeven” te verlenen. Een sterveling pleegt godslastering als hij zich veroorlooft zonden van anderen te vergeven, want dat is enkel Gods voorrecht. De Heer God verklaart: “Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet”.[19] God verzekert genadig berouwvolle zondaars dat zonden worden uitgewist ter wille van Gods eigen Naam. Het voornaamwoord “Ik” werd herhaald om nadrukkelijk te stellen dat Hij alleen zonden kan vergeven. Door Gods genade worden zonden vergeven wanneer mensen geloven in de Heer Jezus Christus.

Door te geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, verleent God zowel vergiffenis van zonden – zoals de Schrift zegt: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”[20] –als eeuwig leven. Dit is de bijbelse waarheid, in plaats van het katholieke dogma van auditieve belijdenis aan een priester, wat een bedrieglijke leugen is! De schandalen die voortgekomen zijn uit de biechtstoel, en andere nauwe ontmoetingen binnen het katholieke systeem, hebben zo’n afgrijselijke proporties bereikt dat de gedocumenteerde bewijzen een persoon overweldigen. Niettemin blijft paus Franciscus de koers stug doorzetten van het pauselijke dogma van de oorbiecht, zoals we zien in zijn decreet van augustus 2015. Onze harten moeten in smart treuren, en ons verlangen toenemen, om het zuivere Evangelie aan katholieken te brengen, zodat zij tot de Heer zelf kunnen komen en de vrijheid en vreugde zouden kennen om van Hem te zijn. Zoals onze Heer zelf verkondigde: “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn”[21]

De karaktertest van de Heer

Onze Redder gaf ons de juiste karaktertest. Mensen beoordelen een fruitboom niet aan zijn bladeren, schors of bloemen, maar aan de vruchten die hij voortbrengt. Dus zei de Heer Jezus: “Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?[22] Paus Franciscus en zijn Roomse kerk zijn theologisch ziek, en hun morele theologie leidt tot vreselijke corrupties. Terwijl Vaticaanstad de kleinste onafhankelijke staat in de wereld is (44 ha), is ze een van de grootste staten qua politieke intrige. Met de woorden van Lord Acton, is ze “de duivel die zich verschuilt achter de crucifix”.[23]

De les die we leren uit hetgeen we documenteren over paus Franciscus betreft de precieze natuur van het pausdom en haar modus operandi. Het “geheimenis van de wetteloosheid” [2 Thessalonicenzen 2:7], waarvan sprake is in de Schrift, betreft niet de boze levens van atheïsten, prostitués, dronkaards en soortgelijke, maar wel de boosheid van valse religie.[24] Christus Jezus heeft Zijn volk, Zijn Kerk. Christus Jezus is waarlijk het Licht van de wereld; maar in oppositie met Hem is er een die “zich voordoet als een engel van het licht” [2 Korinthiërs 11:14] en hij heeft zijn systeem en zijn eigen valse leraars.[25]

We hebben gezien dat de leringen van paus Franciscus, zoals die van zijn Roomse kerk, deze zijn dat redding bereikt wordt middels fysische sacramenten. Deelnemen aan fysische dingen voor geestelijk leven, was historisch de eerste leugen van Satan: “… Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend”.[26] Satan bood de vrucht aan als doeltreffend middel voor het verlenen van iets geestelijks voor Eva. Zij geloofde in de inherente doeltreffendheid van het fysische object om haar ogen te openen voor de kennis van goed en kwaad; Op dezelfde manier bieden paus Franciscus en zijn kerk, zeven fysische sacramenten aan als de inherente middelen voor het verkrijgen van de genade van de Heilige Geest. Paus Franciscus’ aanspraak is het aanbieden van fysische symbolische sacramenten als doeltreffend middel voor heiligheid en redding. Zoals we zagen, zei hij: “Geënt door de Doop in Christus, hebben we van Hem vrijelijk ontvangen de gave van nieuw leven”.[27] Paus Franciscus, zoals we ook zagen, stelde: “Ik heb beslist alle priesters toe te staan oordeelkundig de zonde van abortus te vergeven aan hen die ze gepleegd hebben”. Dit stelde hij zo, omdat hij gelooft dat de officiële leer van de Roomse kerk het volgende sacrament is:

“Alle ernstige zonden die nog niet beleden zijn, welke een zorgvuldig onderzoek van het geweten voor de geest brengen, moeten naar het sacrament van Penitentie gebracht worden. De belijdenis van ernstige zonden is de enige bevoegde manier om vergiffenis te verkrijgen”.[28]

Zoals we weten is dit Schriftuurlijk gezien een verschrikkelijke godslastering. Niettemin worden eer en verering gegeven aan paus Franciscus. De wereld bewondert zijn charme, politiek en succes. Zo groot is de duisternis en de degeneratie van de wereld! Rooms-katholieken leven hun levens onder de jurisdictie van paus Franciscus. Daarom hebben zij een lange reis te maken, via het misoffer, sacramenten, goede werken, verdiensten, aanbidding van Maria en de heiligen. Elk van deze is vereist. En zij zullen later weggestuurd worden, voor een tijd, naar de vuren van een plaats die zij uit traditie het “vagevuur” noemen.

Tijd voor ware christenen om stelling in te nemen

Het is tijd voor hen die de Heer en de waarheid van de Bijbel waarlijk liefhebben te tonen waar zij staan. Elke gelovige wordt door de Heer bevolen niet enkel te strijden voor het geloof, maar hem wordt ook bevolen zich af te scheiden van dezen die reeds gecompromitteerd hebben en weigeren zich te bekeren van hun ongeloof in de waarheid van Gods Woord. Het grote gebod van de Heer Jezus Christus’ om het Evangelie te verkondigen ligt op ieder die zich christen noemt! De Heer Zelf waarschuwde gelovigen voor “valse christussen”. De apostel Petrus waarschuwde voor “valse leraars”, en de apostel Paulus waarschuwde tegen “wolven” in de kudde. Het is niet zo dat afvalligen enkel in vroegere tijden bestonden, maar deze waarschuwingen zijn evenzeer bestemd voor het jaar 2015 als dat ze waren in de tijd van de apostelen Petrus en Paulus.

Conclusie

Zelf-redding door misoffer, sacramenten, goede werken, opgestapelde verdiensten, aanbidding van Maria en de heiligen, betekenen niet meer dan een desolate woestijn voor de Alheilige God. Dit staat duizenden lichtjaren verwijderd van de overtuiging van de Heilige Geest welke komt door de Schrift. Het voordeel van Gods geschreven Woord is dat alles er in zwart en wit staat, zonder plaats te bieden om eraan te ontsnappen. Paus Franciscus’ kerk, in contrast, tracht religie, moraliteit, politiek en opleiding te controleren. Waar het op neerkomt in Franciscus’ Rome is niet de overtuigende kracht van de Heilige Geest door het geschreven Woord, maar het is veeleer paus Franciscus zelf, en zijn bisschoppen, en priesters, die de uitspraken doen over morele kwesties en die prediken wat moet geloofd worden en toegepast in het morele leven. In sterk contrast zegt de Schrift: “als Die gekomen is, zal Hij [de Heilige Geest] de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel”.[29] De Geest werkt krachtig en met duidelijke effecten. Wanneer een persoon gebracht wordt tot echt berouw over zijn zonden, kreunt onder de last van zijn eigen corruptie, verlangt naar Jezus Christus, en als hij tot de Heer God roept om hem te redden uit zijn hulpeloze staat, dan weet hij dat de Geest van de levende God hem heeft bewogen. Gods bedoeling is gecentreerd en uitgevoerd in het offer van Jezus Christus; het was zowel een daad van Zijn wil, als iets hoogst voordeligs voor Zijn volk. De onschatbare dubbele machtiging van Christus’ volmaakte offer is verkondigd door de Heilige Geest: “Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht”.[30]

Het offer van Jezus Christus was plaatsvervangend, Hij stelde Zichzelf in de plaats van gelovende zondaars, waardoor Hij zo de wet tevreden stelde ten behoeve van hen. Zo authentiek was deze plaatsvervanging dat Zijn offer voor hen (gelovige zondaars) alle noodzaak van straf uitroeide. Door het substituut voor Zijn volk te worden, nam Christus Jezus hun wettelijke aansprakelijkheid (hun zonden) op Zich. Met de wonderlijke woorden van de Schrift: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen”.[31]

God heeft beloofd de Vader van ware gelovigen te zijn – opdat zij Zijn zonen en Zijn dochters zouden zijn. Dit is de grootst mogelijke eer voor de mens. Hoe ondankbaar is het dat dezen aan wie dit privilege is uitgelegd, zich zouden verlagen door te proberen Jezus Christus en Zijn eeuwig leven te vervangen door een vorm van godsvrucht die niet bevrijdt. Jezus Christus heeft beloofd: “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen”.[32] Zij die komen op de roep van God worden aan Christus gegeven omdat het door Zijn bloed alleen is dat zij kunnen gered worden. God, door Zijn Geest, overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel bij hen die hun ongerechtigheid en hun nood aan redding erkennen. In plaats dat de paus mensen aanspreekt in de VS en andere naties van de wereld, zou het zinniger zijn dat hij de ongerechtigheid van zijn Roomse kerk zou aanpakken.

Wat we in onderhavig artikel hebben gedocumenteerd gebeurt met dezelfde bedoeling, die de apostel Paulus uitdrukte toen hij schreef: “Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”[33]

Enkel in de Heer Jezus Christus, d.w.z. de Zoon van de levende God, wordt vrijheid en eeuwig leven gevonden! Geloof in Hem en in Hem alleen “en neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer”[34]


Als de Heer inderdaad uw hart aangeraakt heeft door Zijn soevereine genade, laat dan a.u.b. iets van u horen, middels dit e-mailadres: richardmbennett@yahoo.com. Dank u.

Richard Bennett van “Berean Beacon”

Website: http://temp.bereanbeacon.org

Toestemming wordt gegeven om dit artikel te kopiëren indien in zijn geheel, zonder veranderingen.

Toestemming wordt ook gegeven om dit artikel in zijn geheel te posten op internetwebsites


[1] www.nytimes.com/2015/09/24/us/politics/pope-francis-obama-white-house.html?

[2] http://abcnews.go.com/US/pope-francis-offers-prayers-muslim-pilgrims-died-hajj/story?id=34022523

[3] Catechism of the Catholic Church Para. 841, Dutch version

[4] Exodus 34:14

[5] Isaiah 42:8

[6] B. Whitmore and C. Sennott, Boston Globe Staff, www.boston.com/globe/spotlight/abuse/print3/121402_failings.htm

[7] Ibid. “Colm O’Gorman, director of One In Four, a United Kingdom- and Ireland-based organization that assists sexual abuse victims.

[8] http://www.mprnews.org/story/2015/08/05/archdiocese-bankruptcy  8/28/2015

[9] http://www.nytimes.com/2015/06/15/us/archbishop-nienstedt-and-aide-resign-in-minnesota-over-sex-abuse-scandal.html?  8/29/15

[10] www.uscatholic.org/glad-you-asked/2009/08/why-are-priests-celibate.

[11] The Guardian report 23 September 2015, ‘Pope Francis: U.S. Bishops Show ‘Courage’ Over Catholic Church Sex Scandals Abuse Crisis’

[12] www.missionsandiego.org/pope-francis-bear-the-fruits-of-membership-in-christ-and-the-church-regina-caeli-messsage-may-3-2015/

[13] “This is the meaning of the Church’s affirmation that the sacraments act ex opere operato. Catechism of the Catholic Church   Para. 1128

[14] Catechism of the Catholic Church  Para. 1129, Dutch version.

[15] Ephesians 2:7

[16] www.news.va/en/news/pope-says-holy-year-indulgences-are-an-experience  9/1/2015

[17] Catechism of the Catholic Church Para 1493, Dutch version

[18] Ibid., Para. 982

[19] Isaiah 43:25

[20] I John 1:9

[21] John 8:36

[22] Matthew 7:16

[23] Acton, Correspondence, 55; as quoted in Himmelfarb, Lord Acton, p. 151

[24] Matthew 7:15; 24:24-25; II Thessalonians 2:3-12; I Timothy 4:1-2; Acts 20:29; II Peter 2:1

[25] Revelation 2:9; 2 Peter 2:1

[26] Genesis 3:5

[27] www.missionsandiego.org/pope-francis-bear-the-fruits-of-membership-in-christ-and-the-church-regina-caeli-messsage-may-3-2015/ (Bolding is not in the original.)

[28] Catechism of the Catholic Church Para 1456

[29] John 16:8

[30] Hebrews 10:10

[31] Galatians 4:4-5

[32] John 6:37

[33]  I Corinthians 15: 1-4

[34] Ephesians 5:11

Similar Posts