(Project STOQ – Science, Technology, and the Ontological Quest)

Om het huidige standpunt van het Vaticaan ten aanzien van Evolutionisme beter te kunnen begrijpen is het nodig om kennis te nemen van haar project STOQ (Science, Technology, and the Ontological Quest). Als doel van het project is openlijk gecommuniceerd: te komen tot een nieuwe filosofische basis waarbij de integratie van wetenschap en religie begrepen kan worden op de manier van de Roomse traditie. Blijkbaar acht men dit urgent, want men claimt dat ‘er een gebrek is aan een solide traditie die dit soort confronterende kwesties adresseert (ondersteund door een geïntegreerde visie op wetenschap en religie)’1

Het huidige projectplan omvat het uitwisselen van ideeën in wereldwijd georganiseerde groepen op de gebieden van wat genoemd wordt ‘wetenschap’ en religie. Onder leiding van het zogenaamde Pontifical Council for Culture was Project STOQ medesponsor van een internationale conferentie ter gelegenheid van de 150e verjaardag van Charles Darwin’s On the Origin of Species. De vijfdaagse conferentie werd in Rome gehouden, van 3-7 maart 2009, in de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. De titel van de conferentie luidde “Biological Evolution: Facts and Theories: A Critical Appraisal 150 Years after The Origin of Species.” (Biologische Evolutie: feiten en theorieën: een kritische beoordeling 150 jaar na ‘The Origin of Species’). Het doel van de conferentie werd als volgt gepresenteerd: “vanuit hetzelfde filosofische vertrekpunt het “Scheppingsdenken” en “Evolutiedenken” met elkaar te verzoenen. Zonder dat de eerste zou pretenderen een wetenschappelijk theorie te zijn en zonder dat de laatste zou worden gereduceerd tot een dogma.”2

Volgens de London Times verklaarde “Mgr. Gianfranco Ravasi, hoofd van de Pontifical Council for Culture, die de conferentie samen organiseerde met de Notre Dame Universiteit (Indiana) en met steun van de John Templeton Foundation, dat er ‘geen a priori onverenigbaarheid bestond tussen Evolutie en de boodschap van de Bijbel.’3 Het hoofd van de Pontifical Council for Culture kon dit standpunt innemen omdat de hoogste autoriteit voor alle Rooms Katholieken de dogma’s van de regerende Paus zijn.4

De Times merkte verder op dat “Het Vaticaan de claim van Richard Dawkins, bioloog en campagne voerend atheïst, dat evolutie bewijst dat God niet bestaat heeft afgewezen. En integendeel, juist heeft verkondigd dat Darwiniaanse evolutie en het verslag van de Schepping in Genesis ‘perfect verenigbaar’ zijn.” Het is dan ook geen verrassing dat de conferentie van het Vaticaan elke presentatie van Creationisten afwees alsmede van aanhangers van Intelligent Design. Deze opvattingen zijn extreem in de ogen van de organisatoren. Wat Intelligent Design betreft berichte de Katholieke Nieuws Dienst: “de organisatoren [van de conferentie] gingen akkoord met de bespreking ervan als een culturele ideologie en niet als wetenschap”.

Een aantal presentaties behandelde de ‘lange en complexe ontstaansgeschiedenis’ van Intelligent Design in een historische context en haar impact op de samenleving en cultuur.

Saverio Forestiero, lid van het organiserend comité, verklaarde dat Intelligent Design zeker niet bespreekbaar is in wetenschappelijke, filosofische en theologische disciplines.5
Het is interessant dat men binnen het project STOQ bereid was onderlinge discussies te houden over de historische en culturele aspecten van de Intelligent Design beweging.6 Maar men was resoluut in de weigering om voorstanders van die beweging een presentatie te laten houden. Daarnaast waren aanhangers van atheïstisch evolutionisme eveneens niet uitgenodigd. In het licht van de doelstellingen van het STOQ project, werden creationisten en atheïsten beiden gemarginaliseerd als ‘extremisten’. Dat vooroordeel werd gedemonstreerd door Kardinaal William Levada, in zijn openingstoespraak, waar hij sprak tegen fundamentalistische Christenen in de V.S. die willen dat scholen het Bijbelse scheppingsverslag onderwijzen naast of in plaats van evolutionisme.7

De huidige verandering in de positie van het Vaticaan begon in 1950, met de leerstellingen van Paus Pius XII. Later, in 1996, zei Paus Johannes Paulus I in zijn rede voor de Pauselijke Academie Wetenschappen dat de evolutietheorie ‘meer was dan een hypothese’. Sindsdien stond als vast punt op de agenda van het Vaticaan het negeren van de waarheid die uitgesproken wordt in het allereerste vers van de Bijbel. Deze agenda heeft nu een extra stimulans gekregen. De Katholieke Nieuws Dienst meldde onlangs de recente instemming onder de titel “Evolutie en geloof zijn complementair: Kardinaal Levada.” Het bericht verklaarde dat “Kardinaal Levada, als hoofd van het CDF en sprekend op een Vaticaanse conferentie over Charles Darwin’s Origin of Species, zei dat er een ‘breed spectrum van ruimte’ is voor geloof in een wetenschappelijke basis voor evolutie en het geloof in God als Schepper…..”. “Wij geloven dat de schepping heeft plaatsgevonden en geëvolueerd is; uiteindelijk is God de Schepper van alle dingen”, zei hij.8

Het is waard hier op te merken dat de opmerkingen van Kardinaal Levada en die van de organisatoren van STOQ, verraden dat Rome een zeer bruikbaar gereedschap is in de handen van de vijand van Bijbelgetrouwe gelovigen. Het compromis van Rome is echter onhoudbaar. Zoals Dr. Donald Chittick van ‘Creation Compass’ uitlegt,

“Een van de listen van de vijand is om het woord wetenschap niet te definiëren, maar om het te gebruiken binnen de levensbeschouwing van het naturalisme. Anders gezegd, de vijand opereert vanuit het standpunt van gelijkheid van wetenschap en naturalisme. Maar dat feit blijft verborgen voor het niets vermoedende publiek. Integendeel, we zien, als wij terug gaan naar de wortels van de moderne wetenschap, dat het woord wetenschap voor de eerste generatie wetenschappers als Newton, Boyle, Faraday, Pasteur, etc., was gedefiniëerd als een systematische studie van het geschapen universum. En dat voor alle disciplines (biologie, chemie, fysica, astronomie, geologie, etc.). Dus wetenschap was volgens de stichters van de moderne wetenschap en volgens moderne creationisten een systematische studie van het geschapen universum. Binnen het naturalisme is de zogenaamde wetenschap een poging het universum te verklaren zonder schepping. In het naturalisme is het uitsluitend toegestaan om natuurlijke processen ‘wetenschap’ te noemen. Het grote publiek denkt over het algemeen dat wetenschap zich bezig houdt met objectieve waarheid. Dus als naturalisme (wat in de biologie eenvoudig evolutionisme is) zogenaamde data presenteert –wat in werkelijkheid alleen een interpretatie is van data (observatie), in tegenspraak met de schepping, dan kan het algemene publiek dit achteloos beschouwen als ‘wetenschap’. Bijgevolg kan het grote publiek verleid worden om –onterecht- te denken dat het wereldbeeld van het naturalisme ‘wetenschappelijk feit’ is, gebaseerd op observatie. Het woord ‘evolutionisme’ moet daarbij helpen om de mensen te laten voelen dat het een wereld visie is en geen verklaring. Het is een raamwerk voor verklaringen. In het creationisme, als systematische studie van het geschapen universum, was de schepping een gebeurtenis en niet een proces. In het naturalisme is het universum en het leven ontstaan vanuit een serie van veronderstelde naturalistische processen.”9

In dit licht worden de fundamentele zwakten van Kardinaal Levada’s opvattingen ontmaskerd, nl. dat er ruimte zou zijn voor ‘de wetenschappelijke basis voor evolutie en voor het geloof in God als schepper’ Ten eerste is er niet eens een wetenschappelijke basis voor evolutionisme.10 Wetenschappelijke studie begint met observaties in de natuur. En het gaat daarbij om patronen en wetmatigheden op te sporen. Die observaties worden geïnterpreteerd binnen een wereldbeschouwing en daar binnen vormen zij de basis voor een hypothese waarmee de observaties verklaard worden. Verschillende wereldbeelden leveren verschillende interpretaties op van dezelfde data. Wat betreft de schepping en de oorsprong van het leven zijn er geen observaties voorhanden, omdat niemand op dat moment aanwezig was. Daarom zijn alle zogenaamde wetenschappelijke studies op dit gebied niets meer dan verklaringen die beïnvloed zijn door een wereldbeschouwing. Die beschouwing bestaat uit filosofische, religieuze en culturele vooronderstellingen en aannames. Als we sommige samenvattingen van presentaties tijdens de STOQ conferentie onder de loep leggen dan komen die wereldbeschouwing en vooronderstellingen van de schrijvers duidelijk naar voren.

Citaten uit samenvattingen van de presentaties tijdens de conferentie

  1. Simon Conway Morris, zegt in de samenvatting van zijn bijdrage, “Why Evolution is Pre- dictable: Journeys of a Palaeontologist,” “Darwin begreep het eminente belang van de fossielen stamboom voor zijn evolutie theorie. Sindsdien hebben veel buitengewone vondsten op dramatische wijze zijn geniale inzichten bevestigd. Nochtans, terwijl de werkelijkheid van evolutie niet ter discussie staat, blijven er problemen over.”11
  2. Douglas J. Futuyma, in de samenvatting van zijn presentatie “Taxonomic Issues: Evidence from Comparative Biology,” : “…de hypothese dat alle organismen verwant zijn zoals weergegeven in een fylogenetische stamboom is een centrale claim van evolutionaire biologie en het is een raamwerk voor opsporen en begrijpen van de historie van de veranderingen van de karakteristieken van organismen. Gemeenschappelijke afstamming van verschillende soorten wordt nu als wetenschappelijk feit beschouwd en de methoden voor bepaling van de relaties tussen soorten zijn behoorlijk betrouwbaar geworden.”
  3. Stuart A. Newman, in zijn samenvatting van “A ‘Pattern Language’ for Evolution and De- velopment of Animal Form”, verklaart ondubbelzinnig “Vroegere dieren kwamen voort uit eencellige organismen die miljarden jaren genetische evolutie achter zich hadden.”
  4. Yves Coppens’ “The (H)Omo Event”: stelt in zijn samenvatting: “Drie miljoen jaar geleden (of iets eerder) trad een wereldwijde klimaat verandering op; een droogte in tropische regio’s en afkoeling elders. In tropisch Afrika en elders moest de fauna reageren om zich aan te passen en te overleven in de nieuwe omgevingsomstandigheden. Sommige dieren stierven uit; andere verlieten het land, weer anderen trokken naar binnen en enkele soorten –in feite de meesten- ‘vonden succesvolle antwoorden op deze omstandigheden: verandering van dieet en van het gebit (Elephants, Suids, Equids, Hominids), en verandering van hun voortbeweging (Equids, Hominids) en verandering van hun hersenkernen (Hominids). Het was de tijd en de oorzaak van de transformatie van Pre-Hominiden naar Hominiden, de oorzaak van het verschijnen van de genus Homo.

Het volstaat om hier te zeggen dat deze citaten uit de samenvattingen allen niets meer zijn dan speculaties, gebaseerd op een wereldbeschouwing en niet op wetenschappelijke feiten. Een beroep op ‘genetische evolutie’ is gebaseerd op de claims van de fossielen stamboom en van de Koolstof radio dateringsmethoden en zijn daarom verdacht omdat beiden in hoge mate beïnvloed zijn door de vooronderstellingen van hen die ze gebruiken.

De heerlijkheid van de schepping

Het scheppingsverslag begint met het allereerste vers in de Bijbel. ‘In den beginne schiep God den hemel en de aarde.’12 Dit vers is het embryo voor wat volgt, dat God leven schept in 6 letterlijke 24 uurs opeenvolgende dagen. “Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is ….”13 De almachtige God is de Maker van hemel en aarde. De kracht van het geloof zoals de Schrift dit benadrukt is gefundeerd in het door God geschreven woord over Zijn scheppingswerk. De Schrift verkondigt: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.”14 Het zichtbare deel van de schepping is “… de wereld door het woord Gods is toebereid” De aarde is getooid met gras en bloemen, de hemelen versierd met sterren en planeten. Een hoge ordening wordt openbaar in zeer uiteenlopende vormen van schepping, zó dat de Psalmisten verkondigen “Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE!

Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen..”15

De Auteur en Oorzaak van dit grote werk is de Heere, de Almachtige God! De wijsheid van God en Zijn glorie worden gezien in Zijn schepping.16 Nochtans, omdat het wereldbeeld van de evolutionisten een fundamentele dwaling is, wordt de kennis van deze goddelijke wijsheid en glorie moedwillig onderdrukt door de claims van het evolutionisme.17

Daarnaast, door er aan vast te houden dat er “geen a priori onverenigbaarheid bestaat tussen evolutie en de Bijbelse boodschap,”18 heeft Rome ontkend dat de Bijbel alléén de hoogste autoriteit is. Maar om zich te vrijwaren voor beschuldigingen van atheïsme heeft het Vaticaan zorgvuldig het volgende statement toegevoegd, ‘Wij geloven dat de schepping er geweest is en daarna is geëvolueerd, zodat uiteindelijk God de schepper is van alle dingen’”19 Deze oplossing van Kardinaal Levada is echter te simplistisch..

Theïstische Evolutie

De vermenging van evolutionisme met geloof in God wordt theïstisch evolutionisme genoemd. Het is het geloof dat God evolutie gebruikte om de wereld te scheppen. God schiep in dat geval de eerste materialen, de natuurwetten en begeleidde vervolgens het gehele evolutie proces. Het leven ontstond uit niet-levende chemicaliën. Alle levensvormen die nu bestaan worden verondersteld te zijn ontwikkeld vanuit een eencellig organisme, door mutaties en natuurlijke selectie, gedurende miljoenen jaren. Door de theïstische noties hieraan toe te voegen is de verwachting dat op z’n minst filosofisch een schijn van respect rust op evolutionisme en dat het feit verborgen blijft dat dit dankzij haar uitsluiting van het Bijbelse scheppingsverhaal allemaal alleen maar gebaseerd is op de altijd maar weer veranderende fantasieën van haar aanhangers. Maar Dr. Chittick wijst er terecht op dat, “zelfs theïstisch evolutionisme de oorsprong van het leven niet verklaart en zelfs niet eens ingaat op de oorsprong van het leven vanuit anorganische chemicaliën. Er kan geen mutatie zijn zonder dat het eerste leven al voorhanden is. Anorganische chemicaliën muteren niet.”20

Theïstisch evolutionisme is een poging om de absolute autoriteit van de Bijbel te loochenen. Het wereldbeeld van theïstisch evolutionisme vereist, logischerwijze, van haar aanhangers om het Bijbelse scheppingsverhaal te reduceren naar een ondergeschikte plaats binnen de context van hun eigen, zeer beperkte inzicht. De ernst van al deze speculatie ligt voor de aanhangers van theïstische evolutie hierin dat God niet langer de God van de Bijbel is maar een verre ‘eerste oorzaak’ waarmee het allemaal begon. Dit is niets anders dan de onpersoonlijke god van Aristoteles, de “onbewogen beweger” die in de Rooms Katholiek filosofie werd opgenomen door Thomas van Aquino in de 13e eeuw.

Afkomst en historie van theïstisch evolutionisme

Het beginpunt van het theïstisch evolutionistisch wereldbeeld van het Vaticaan kan herleid worden helemaal tot op de god van Aristoteles die de Rooms Katholieke theologie in de middeleeuwen in zich opnam. In de 13e eeuw accepteerde Thomas van Aquino Aristoteles’ vooronderstelling van een ‘eerste beweger’. Aquino schreef, ‘daarom is het noodzakelijk om bij de eerste beweger uit te komen, die niet door enig ander in beweging is gezet; en iedereen begrijpt dat deze beweger God is.”21 Het Godsbewijs van Aristoteles werd opgenomen in de Rooms Katholieke leer. Deze theologische verschuiving in de 13e eeuw heeft, om Kardinaal Levada’s woorden te gebruiken, ‘het brede spectrum aan ruimte’ verschaft voor de 20e eeuwse Pauselijke verschuiving naar theïstisch evolutionisme. Met de vooronderstelling van de ‘eerste beweger’ kwam de verwoestende invloed van de onpersoonlijke ‘eerste beweger’, in de plaats van de absoluut betrouwbare Bijbelse beschrijving van een Soevereine Drie-Enige God Die Zich zelf bekend heeft gemaakt in Zijn geschreven Woord.

In de moderne tijd werd het concept van theïstisch evolutionisme voor het eerst expliciet genoemd in de encycliek van Pope Pius XII van 1950. Hij schreef:

…de lerende autoriteit van de Kerk verbiedt niet …. onderzoek en discussies, door mensen die ervaren zijn op beide gebieden … met betrekking tot de evolutie leer … voor zover het de oorsprong onderzoekt van het menselijk lichaam vanuit eerder bestaand levende materie … want het Katholieke geloof verplicht ons vast te houden dat zielen onmiddellijk door God geschapen zijn. 22

Sinds die tijd heeft de Rooms Katholieke Kerk op verschillende manieren evolutionisme verdedigd zodra God genoemd werd. Bijvoorbeeld leerde de Katholieke Studie Bijbel (1990) dat het Bijbelse scheppingsverslag een aantal mythische bronnen uit Mesopotamië gebruikte. In haar commentaar op Genesis 2, 4b-3, 24, zegt zij,

……Dit is een onafhankelijk verslag van de schepping dat ouder is dan Genesis 1 en het gebruikt een aantal thema’s in het verhaal die wij kennen van Mesopotamië ; de Bijbelse versie is echter uniek in zijn geheel en heeft een veel verfijnder visie dan alles wat wij gevonden hebben in de antieke wereld.. …de voornaamste verschillen tussen het Bijbelse verslag en de verhalen van andere religies betreffen de duidelijke Bijbelse connectie tussen een enige God die zorgt voor de mensheid, de morele weigering van mensen om God te gehoorzamen, het rechtvaardige morele vonnis waar de mens onder gebukt gaat, samen met een verandering in onze relatie met de aarde die nu van ons hardwerken vereist om de zegen te ontvangen……23

De Katholieke Studie Bijbel heeft hier ruimte gemaakt voor de evolutie theorie met betrekking tot de schepping. In hun commentaar is het Bijbelse scheppingsverslag niet gezaghebbend en niet waar; hun hoogste gezag is de altijd weer veranderende stuksgewijze collectie van literatuur uit mythologische bronnen uit Mesopotamië. Daarentegen geldt voor het scheppingsverslag en voor alles wat in de Bijbel verkondigt wordt wat onze Heere Jezus Christus ondubbelzinnig hierover gezegd heeft, ‘Uw woord is de waarheid.”24 Maar de Katholieke Studie Bijbel moet wel in lijn blijven met het dictaat van het Vaticaan dat de geopenbaarde waarheid is gebaseerd op de Schrift én de Rooms Katholieke traditie.25Dientengevolge moet voor de Katholiek de menselijke autoriteit absoluut genomen worden, in plaats van de waarheid van de Schrift.. In 1996 liet Paus Johannes Paulus II zien dat hij vasthield aan de filosofie van theïstisch evolutionisme. Hij zei,

…..De magistratuur van de Kerk heeft een direct belang in de zaak van evolutie, omdat dit de conceptie van de mensheid raakt, waarvan Openbaring ons zegt dat zij is geschapen naar het beeld van God … Pius XII onderstreepte de essentie aldus: als de oorsprong van het menselijk lichaam ligt in levende materie die eerder bestond, dan is de ziel direct geschapen door God…..26

Dus in 1996 hield de Paus, net als Paus Pius XII in 1950, vast aan de schepping van de mens uit materie dat “voortijds bestond.” Dit is een duidelijke afwijking van wat de Schrift stelt. In het Bijbelse verslag formeerde God het lichaam van de mens uit het stof van de aarde. En daarna werd de ziel in de mens geblazen, “En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.”27 De Pausen geloven in ‘levende materie die voortijds bestond’ en dat geloof dient als aanknopingspunt voor het evolutionisme. Het Rooms Katholieke theïstisch evolutionisme kán nu beweren dat God ‘levende materie” gebruikte om het menselijk lichaam te vormen, maar de Heere God zegt in Zijn Woord dat Hij ‘het stof der aarde’ gebruikte. Zoals te doen gebruikelijk heeft Rome geprobeerd de Schrift te marginaliseren. Ten behoeve van haar eigen doeleinden moet het voor het Vaticaan mogelijk blijven om bij elk geschilpunt elke opvatting te ondersteunen of aan te moedigen.

Het Project STOQ vindt haar motivatie in de Oecumenische Agenda

Het oecumenische doel van de Paus met betrekking tot Bijbel getrouwe gelovigen is publiekelijk bekend. In Document No. 42, Par. II van het Vaticaans Concilie II wordt gezegd,

….De oecumenische dialoog is niet beperkt tot een academisch of puur conceptueel niveau, maar eerder een streven voor een meer complete vereniging van de Christelijke gemeenschappen … een nauwere samenwerking op de niveaus van visie en actie, het dient tot verandering van denkwijzen en van gedrag en van het dagelijkse leven in die gemeenschappen.

Op deze manier wil het de weg bereiden voor de eenheid van geloof in de boezem van een zichtbaar verenigde kerk; dus ‘stapje voor stapje’, waar obstakels voor een perfecte eenheid van de gemeente overwonnen worden, zullen alle Christenen worden vergaderd in een gelijkvormige viering van de Eucharistie, in die eenheid van die ene ware kerk…. Deze eenheid, zo geloven wij, is aanwezig in de Katholieke Kerk als iets dat zij nooit kan verliezen en waarvan wij hopen dat het in toenemende mate tot het einde der dagen….. 28

In Par. VII van ditzelfde document wordt hun manier van werken, hun modus operandi, van deze valse oecumene genoemd,

….Ook zullen groepen van leken elkaar ontmoeten om bij het licht van het Christelijk geloof antwoorden te vinden op de vragen die opkomen vanuit hun vakgebied of beroep: problemen op het gebied van wetgeving, medische wetenschap, politiek, zakenleven, technologie, wetenschappelijk onderzoek, sociale wetenschappen …. … deze zullen gemakkelijke een beroep kunnen doen op experts voor vragen die buiten de competentie liggen van deelnemers … de organisatie en het verloop van zulke ontmoetingen kan natuurlijk toevertrouwd worden aan special getrainde leken, die, waar nodig een beroep zullen doen op theologen…..29

De acceptatie van theïstisch evolutionisme door Rome als een cultureel instrument voor valse oecumene past naadloos binnen de context van de documenten over oecumene en dialoog van het Vaticaans Concilie II, waarvoor zij doel en aanpak reeds hebben bepaald. Een van de belangrijkste kanalen van het Pontifical Council for Culture zijn de zes Katholieke universiteiten die betrokken zijn bij het programma van Project STOQ, om studenten te bereiken en bij hen het compromis van Rome te promoten met betrekking tot het Bijbelse scheppingsverhaal.30 Deze studenten vallen in Par. VII onder de definitie van ‘leken’. De ‘deskundigen’ waarop zij zich kunnen beroepen zijn de professionele medewerkers van het Project STOQ en hun relaties.

De verwoestende Consequenties

Het perspectief van het theïstisch evolutionisme van het Vaticaan is totaal verdorven. Door de absolute autoriteit van de Bijbel te ondermijnen, omhelst het Vaticaan een perspectief dat noch het ware dienen van God voorstaat, noch de ware aanbidding van Hem als de Schepper. De kerk van Rome presenteert aldus haar eigen evangelie. In het theïstisch evolutionisme van Rome is God niet de almachtige en soevereine Heere wiens Woord waarheid is, maar een god die geïntegreerd is in hun systeem als een ‘eerste oorzaak’. Meer nog, het theïstisch evolutionisme van Rome vereist de dood en het overleven van de sterkste, miljoenen jaren voordat de mens op het toneel verschijnt. In dit systeem is de dood niet de vijand maar juist het middel waardoor God alles tot stand brengt.. De Bijbel daarentegen is nauwkeurig op dit punt, “de bezoldiging van de zonde is de dood”31 De dood kwam in de wereld door de zonde van Adam, zegt de Schrift nadrukkelijk, “door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood.”32 God is almachtig.33 Voor deze God is het gebruiken van de dood en de strijd voor het overleven totaal inconsistent met Zijn karakter. De god van het theïstisch evolutionisme van Rome maakt dood en overleven een van de bouwstenen waardoor Hij evolutie stuurt. De macht en wijsheid van die god verschillen van die van de mensen slechts gradueel, en verschilt dus niet in het wezen met die van de mensen.

Op grote afstand, afwezig en onmachtig, dat is de god van het Vaticaans theïstisch evolutionisme en dat is totaal verschillend met de God van de Bijbel. De God van de Schrift is geopenbaard als “Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God” “Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.” 34

De onbuigzame hoogmoed van Rome wordt openbaar, daarin dat zij de Bijbelse waarheid weet en toch afwijst. In de Schrift komt de zonde vanuit de mens voort: “door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden.”35 En dit wordt overal gehandhaafd in de Schrift, “Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.”36 De Bijbel zegt dat de zonde door de mens veroorzaakt is en beschrijft de staat van de mens als “..gij dood waart door de misdaden en de zonden.”37 Alleen zij die zich realiseren dat zij zondig zijn en geestelijk dood zijn zoeken de Redder die kwam om te redden wat verloren was.38 Het is eigenlijk ronduit verbijsterend maar Pauselijk Rome leert dat de mens goed genoeg is om God te kennen en lief te hebben. Officieel leert zij, “… de Heilige Schrift leert dat de mens geschapen is ‘naar het beeld van God’, in staat om zijn Schepper te kennen en lief te hebben….”39 Rome geeft toe dat er de ‘eerste zonde’ was; maar zij heeft bepaald dat zonde alleen de mensheid ‘verwondde’. De officiële leer zegt: “Adam en Eva hebben hun menselijke natuur aan hun nakomelingen doorgegeven, gewond door hun eigen eerste zonde en daarom beroofd van de oorspronkelijke heiligheid en rechtvaardigheid; dit verlies wordt erfzonde genoemd”40. Rome kent maar verwerpt de Bijbelse waarheid dat de mensheid dood is in overtredingen en zonden, want Rome verklaart, “de eerste Protestantse hervormers leerden dat de erfzonde de mens radicaal verdorven heeft en zijn vrijheid vernietigd heeft.”41 De Schrift houdt vast aan wat de reformatoren geloofden , “…want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.”42 “Want de bezoldiging der zonde is de dood …”43 Evenwel is de officiële doctrine van Rome dat de mensheid slechts beschadigd is door de zonde, “…de mensheid is verwond door de zonde …wanneer hij er toe gezet wordt om zijn werkelijke ‘ik’ te overdenken, dan wendt hij zich tot die diepe schuilhoeken van zijn bestaan waar God op hem wacht, Die de harten proeft. En waar hij zelf over zijn eigen lot beslist voor het aangezicht van God….44. Bijbels gezien is het geen zaak van ‘gewond zijn’ maar van geestelijk dood zijn! Romeinen 3:10-11 zegt, “Gelijk geschreven is Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.”

Het Evangelie

Omdat Pauselijk Rome niets te bieden heeft dan haar trots, wat moeten wij dán doen om rechtvaardig te zijn voor God? Eerst moet men erkennen dat hij of zij geestelijk dood is en dan om hulp roepen. Het is de Heilige Geest die in een persoon die behoefte wakker maakt waarbij men overtuigd raakt van zonde. Het is de macht van de Heilige Geest die de trots overwint van de natuurlijke mens, zo dat hij of zij gereed gemaakt wordt om tot Christus te komen om het leven te ontvangen. In de woorden van de Heere zelf, “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn Accent niet in origineel 9 woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.”45
De heiligheid van God is de onderscheidende factor van al Zijn wezenlijke eigenschappen.
Dat is ook de reden waarom ieder van ons in de rechte staat moet komen voor de enige en alleen Heilige God en op de voorwaarden die Hij voorschrijft.

Wendt u zich door Zijn genade tot Hem, in geloof alleen, voor de verlossing die Hij alleen geeft, door de overtuiging door de Heilige Geest en gefundeerd op de dood en wederopstanding van Christus.
En geloof in Hem alleen. “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.”46

Als de Almachtige God de wereld niet geschapen heeft, dan worden ook alle andere aspecten van Zijn werken genegeerd. De agenda van Rome aangaande evolutionisme is van cruciaal belang in onze dagen, want er zijn er velen die de zuigkracht voelen om Rome te volgen in wat wordt gepresenteerd als een veilige middenpositie tussen de Bijbelse gegevens over de schepping en tussen evolutionisme.
Maar theïstisch evolutionisme is geen middenpositie, geen ‘veilig huis’ wat het Vaticaan u wilt doen geloven. Want Pauselijk Rome sluit de Bijbelse schepping en de alleen Heilige Schepper God van de Bijbel absoluut buiten .
Integendeel, met betrekking tot deze zaak moeten Christenen terugkeren naar de eerste praktijk van het Bijbelse geloof: de absolute waarheid van het geschreven Woord van God. Als Christenen hebben wij de ”de zekerheid van de redenen der waarheid” en eren de Schepper, de almachtige Heere, “…Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen.”47

Voor allen die gevangen zitten in evolutionisme, theïstisch of anderszins, leggen wij enkel van de duizenden jaren oude vragen voor, die God aan Job stelde: “Wie is hij, die den raad verduistert met woorden zonder wetenschap? Gord nu, als een man, uw lenden, zo zal Ik u vragen, en onderricht Mij. Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?…”48


Richard Bennett’s website: https://nl.bereanbeacon.org/ Dit artikel mag gekopieerd worden, mits in haar geheel en ongewijzigd en onder dezelfde voorwaarden gepubliceerd worden op internet web pagina’s.


1 http://www.stoqproject.it/index.htm 4/7/2009
2 http://www.evolution-rome2009.net/index.php?view=article&id=48%3Ahome&tmpl=comp…4/7/2009 Accent niet in origineel.
3 http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith.article 5859797.ece 4/7/2009
4 De Rooms Katholieke Kerk heeft als haar autoriteit, beiden de “Heilige Traditie en Heilige Schrift” (Catechism of the Catholic Church (1994) Para. 80, 82). Als een discrepantie optreedt tussen de Schrift en hun traditie dan velt de regerende paus het oordeel over wat Katholieken zullen geloven, met betrekking tot elk onderwerp, want er wordt gesteld dat hij onfeilbaar is. Catechism, Para 891.
5 http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0900635.htm 4/11/2009
6 STOQ ontvangt gelden van de Johannes Templeton Foundation, een groep die zeer critisch staat ten opzichte van de Intelligent Design beweging. Zie website http:// www.templeton.org 4/7/2009
7 http://newsok.com/vatican-meeting-snubs-creationism/article/3350880 3/25/2009 Zie ook www.timesonline. (boven).
8 http://www.cathnews.com/article.aspx?aeid=12151 3/9/2009
9 Dr. Donald Chittick, private communication 4/22/2009 Dr. Chittick is gepromoveerd in fysische chemie. Zijn biografie: www.creationcompass.com
10 Over de huidige terminologie, “micro-evolutie” en “macro evolutie”, zegt Dr. Chittick, “Het is een kunstgreep van de vijand om deze termen te gebruiken. Macro-evolutie betekent gewoon alleen biologische evolutie. Genetische verandering, die waargenomen wordt, wordt micro-evolutie genoemd, maar genetische verandering is enetische ve- randering. De waargenomen genetische verandering betekent een verlies aan informatie, het tegenovergestelde van wat evolutionisme verkondigt….” Private communication 4/24/2009
11 Alle aangehaalde abstracts zijn genomen van: http://www.scoop.co.nz/stories/HL0902/S00427.htm 4/7/2009 Accent niet in origineel.
12 Genesis 1:1
13 Exodus 20:11
14 Hebreeën 11:3
15 Psalm 104:24
16  “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.” Psalm 19:1
17  Romeinen 1:18 – 21.
18  http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith.article 5859797.ece 4/7/2009
19  http://www.cathnews.com/article.aspx?aeid=12151 3/9/2009
20  Dr. Chittick, personal correspondence April 22, 2009
21 Summa Theologica Deel 1, vraag 2 On line: http://www.newadvent.org/summa/1002.htm 3/30/2009
22 In zijn encycliek Humani Generis Para 36 August 12, 1950 On line: www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis_en.html
23 The Catholic Study Bible, New American Bible (New York, NY: Oxford University Press, Inc., 1990) Reading Guide, p. 62. Deze studie Bijbel is zes maal bekrachtigd (imprimatur and Nihil Obstat) wat getuigt van haar belang als Rooms Katholieke bron.
24 Johannes 17:17
25 “As a result the [Roman Catholic] Church…does not derive her certainty about all revealed truths from the holy Scriptures alone. Both Scripture and Tradition must be accepted and honored with equal sentiments of devotion and reverence.” Catechism, Para 82
29 Ibid., Sect. VII, pp. 540, 541; 550, 551.
30 http://www.stoqproject.it/index.htm
31 Romeinen 6:23
32 Romeinen 5:12
33 Jeremia 32:17
34 I Timotheüs 1:17; Psalm 115:3
35 Romeinen 5:19
36 I Johannes 3:4
37 Efeziërs 2:1 and Colossenzen 2:13 “And you, being dead in your sins….”
38 Lukas 19:10
39 Vatican Council II Document No. 64, Gaudium et Spes, 7 Dec. 1965 Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Vol. I, Sect. 12, p. 913
40 Catechism, Para 417
41 Catechism, Para 406
42 Genesis 2:17
43 Romeinen 6:23
44 Vatican Council II Document No. 64, Sect. 14, p. 915
45 Johannes 5:24
46 Efeziërs 2:8, 9
47 Spreuken 22:21; Hebreeën 1:10
48 Job 38: 2-6

Similar Posts