Beste vriend,

Voor het grootste deel van zijn pontificaat heeft paus Franciscus de Islam gepromoot. In plaats van mensen te waarschuwen tegen de woeste aanvallen van moslims over de hele wereld, liet Franciscus de islamitische vervolging van Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse mensen onbeantwoord. Paus Franciscus’ uitreiken naar de Islam is een toepassing van de Rooms-katholieke leer van het Rooms-katholieke Tweede Vaticaans Concilie (Vaticanum II). Zulk een Rooms-katholiek radicalisme is heel ernstig. Ons artikel hieronder documenteert de details van wat er gebeurt. Alstublieft, lees dit artikel zorgvuldig en geef het door aan uw familie, kennissen en kerkleden, want de stand van zaken is kritiek. Dank u.

De Roomse Kerk promoot Islam en accepteert Islamitisch Geloof

Door Richard Bennett

Aangezien een groot aantal islamitische migranten Europa blijft binnenstromen vanuit het Midden-Oosten, is er grote bezorgdheid bij de westerse bevolking. Niettemin blijft paus Franciscus de Islam promoten. In plaats van mensen te waarschuwen tegen de gevaren die zij tegemoet zien met betrekking tot de woeste aanvallen van migrerende moslims, van over de hele wereld, blijft de islamitische vervolging van Midden-Oosterse, Afrikaanse en Westerse christenen door Franciscus onbeantwoord. In feite is Franciscus’ uitreiken naar de Islam gewoon een intensieve toepassing van de leer van Vaticanum II.

De Rooms-katholieke kerk heeft consistent de massieve instroming van moslims in Europa goedgekeurd, en zelfs deze in de VSA. Zo’n immigratie is een fundamentele oorzaak van de aanvallen die reeds plaatsgevonden hebben. Bijvoorbeeld, zo was er een bloedbad in Parijs op vrijdag 13 november 2015, waarbij 128 mensen gedood werden[1], en waarvoor de Islamitische Staat van Irak en al-Sham (ISIS) de verantwoordelijkheid heeft opgeëist.[2] Incidenten van islamitische terreur, zoals de aanslag in Parijs of de San Bernardino aanslag in de VSA, worden gedreven door een verachtelijke, totalitaire ideologie. De Islam heeft zijn eigen dynamiek en is niet gebaseerd op enige logische of rationele misnoegdheid. Haar totalitaire, ideologische wortels zijn gegrond in de Koran. Men kan niet betwijfelen dat de paus en zijn adviseurs dit niet zouden weten.

De huidige export van islamisten naar Europa was al gepland sinds ten minste 2011, zoals het “Klaroen Project”, dat het islamitisch extremisme aanvecht stelde:

“ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi stelde ‘luid en duidelijk dat indien ISIS het Westen niet kan verslaan met militaire middelen, zij overrompeld zullen worden door Jihadisten…. De huidige hachelijke situatie geeft zonder twijfel aan dat al-Baghdadi in macht toeneemt. De Islamitische Staat kan grote gebieden bezet hebben van Irak en Syrië, in de voorbije 15 maanden of zo, maar die overwinning valt in het niets in vergelijking met wat hij van plan is … Hij [al-Baghdadi] heeft zijn hand uitgestrekt naar het kroonjuweel van de mensheid: de Europese civilisatie. Samen met de honderdduizenden migranten uit Syrië, Irak, Afghanistan, Libië en andere delen van het IS-kalifaat, die geland zijn op Europese bodems, zijn grote aantallen IS-jihadi’s vermengd – met meer miljoenen in de opmars, die trekken doorheen de continenten van Afrika en Azië en die zich richten op Europa. … [er zijn bewijzen dat] al-Baghdadi de financiële steun had van rijke Arabische staten, in het bijzonder Saoedi-Arabië en Qatar … En terwijl Europese leiders praten en praten worden hun landen gradueel overspoeld door migranten en Jihadisten – precies zoals gepland door het hedendaagse kalifaat’”.[3]

Najaar 2015 gebeurtenissen

In Duitsland, dat 3 à 3,5 miljoen moslims telt, zei een Roomse kardinaal dat de Koran deel uitmaakt van het historische erfgoed van Europa en het Nabije Oosten.

“De kardinaal was de kardinaal en bisschop van Mainz, die voor 250 toehoorders van de universiteit benadrukte dat de interreligieuze dialoog een lange geschiedenis heeft die begon met Vaticanum II. Daarna stelde kardinaal Lehmann dat Koran-research manieren aantoont om de Koran te lezen als een tekst van late antiquiteit. Als gevolg daarvan lijkt de Koran helemaal niet vreemd te zijn maar toont deze verwantschap met het Christendom en het Judaïsme. De Koran maakt deel uit van het historische erfgoed van Europa en het Nabije Oosten, zegt de kardinaal”.[4]

Zo’n vreselijk compromis wordt uitgewerkt in Duitsland, ongeacht de waarheid dat de Koran helemaal niet deel uitmaakt van het “historische erfgoed van Europa”, zoals de kardinaal zelf wel weet. Het is veeleer de Rooms-katholieke agenda om andermaal haar invloed te versterken in de wereld!

Een andere tactiek, de ondersteuning van zowel illegale als legale immigratie, is vele jaren het beleid van het pausdom geweest. En dus, op 16 september 2015, sprak paus Franciscus tot illegale en legale immigranten, in het Spaans, in de Independence Hall van Filadelfia, als volgt:

“De Quakers die Filadelfia stichtten waren geïnspireerd door een diepe evangelische zin van de waardigheid van elk individu en het ideaal van een gemeenschap verenigd door broederlijke liefde”. Deze overtuiging leidde hen ertoe een kolonie te stichten die een hemel van religieuze vrijheid en tolerantie kon zijn. Deze zin van broederlijke bezorgdheid voor de waardigheid van allen, in het bijzonder de zwakken en kwetsbaren, werd een essentieel deel van de Amerikaanse spirit”.[5]

Consequent met deze pauselijke mindset, wordt duidelijk dat de paus en het rooms-katholicisme de immigratie steunen – zowel illegaal als legaal – van islamitische volkeren als vluchtelingen in westerse naties. Hierover spreekt een Rooms-katholieke website:

“Syriërs hebben hun huizen verlaten, en vier miljoen zijn hun land ontvlucht als gevolg van de burgeroorlog en de opkomst van ISIS binnen haar grenzen … Alhoewel de meerderheid van deze vluchtelingen gevlucht zijn naar naburige landen, hebben sommigen asiel gezocht in Europa. Paus Franciscus en de katholieke bisschoppen hebben de VSA en internationale besturen opgeroepen om de asielzoekers te steunen”.[6]

Een andere Rooms-katholieke website rapporteert:

“Paus Franciscus en de katholieke bisschoppen hebben de VSA en de internationale gemeenschap opgeroepen om steun te geven aan zowel Syrische vluchtelingen die het geweld ontvluchtten als aan de landen die aan het voorfront hebben gestaan van deze humanitaire inspanning”.[7]

Maar, vijf van de rijkste moslimlanden hebben geen Syrische vluchtelingen opgenomen, met het argument dat dezen anders een risico zouden worden voor terrorisme. Alhoewel de olierijke landen geld hebben gegeven, heeft Groot-Brittannië meer gegeven dan Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, en Qatar samen.[8] Veeleer is er aanwijzing dat ISIS-leider al-Baghdadi deels gefinancierd werd door Saoedi-Arabië en Qatar, samen met drie andere van de rijkste Arabische naties. Ongetwijfeld verwerpt de Rooms-katholieke kerk analytische redenatie zodat ze beide kanten van het conflict kan steunen, opdat de Roomse kerk altijd aan de winnende kant staat.

De Rooms-katholieke kerk promoot Islam in haar scholen

De katholieke bisschoppen van Engeland en Wales willen dat er gebedsruimten voor moslims komen in elke katholieke school. Deze bisschoppen willen ook faciliteiten voor islamitische wasrituelen (die vóór het gebed plaatsvinden) in alle katholieke scholen. Moslims zeggen dat katholieke scholen bidets, voetwasplaatsen en waterkranen moeten installeren om zulke extensieve zuiveringsrituelen te vergemakkelijken. De aanbevelingen werden goedgekeurd door Vincent Nichols, aartsbisschop van Birmingham en favoriete opvolger van kardinaal Cormac Murphy-O’Connor als katholieke primaat.

Katholieke scholen bieden een “heilige plaats” aan voor moslimgebeden[9]

Het is verbijsterend dat enige katholieke religieuze school islamitische leerlingen en studenten “heilige plaatsen” zou aanbieden, van enige aard. Maar, zulke faciliteiten worden toegestaan in katholieke scholen, niet alleen in Engeland en Wales maar ook in de VSA. Bijvoorbeeld: John Birney, president van de “Brother Rice High School” in Bloomfield, Michigan, heeft besloten om een “niet-christelijke gebedsruimte toe te staan voor moslims en andere niet-christelijke studenten”. Birney dring er op aan zich af te vragen of de gebedsruimte “iets is dat ons geloof en identiteit compromitteert, of dat ze in feite consistent is met het respect dat we hebben”.[10]

Al deze hulp aan de Islam door immigratie en door Rooms-katholieke scholen, gebeurt onder de neus van de jurisdictie van paus Franciscus. Wat Franciscus overvloedig duidelijk heeft gemaakt is, ten eerste, dat het hem geen zorg is om katholieken te beschermen tegen de woeste aanvallen van moslims, welke, indien succesvol, ertoe zullen leiden dat katholieken en westerlingen zullen leven onder de Sharia wetten. Ten tweede, als een belangrijke westerse leider, moedigt hij de religieuze leiders van de islam aan om te volharden in hun gewelddadigheden, voornamelijk in het Westen, en het Christendom in het algemeen, maar ook in de wereld in het algemeen. Ten derde, het is duidelijk dat hij de Islam accommodeert voor haar eigen doeleinden om een imperium op te bouwen en hij handelt zo zonder zich zorgen te maken over waarheidsgetrouwheid of christelijk-zijn in zijn handelen met hen. Hij zegt:

“De heilige schriften van de Islam hebben sommige christelijke leringen aangenomen; Jezus en Maria ontvangen grote verering en het is aangenaam te zien hoe moslims, zowel jong als oud, mannen en vrouwen, tijd maken door dagelijks gebed en getrouw deelnemen aan religieuze diensten. Velen van hen hebben ook een diepe overtuiging dat hun leven, in zijn geheel, van en voor God is. Zij erkennen ook de nood om op God te responderen met een ethische verbintenis en met genade tegenover hen die het meest in nood verkeren”.[11]

Het statement van de paus is bedrieglijke pluimstrijkerij omdat het allemaal moet verzoend worden met de officiële verklaring van de kerk dat “het plan van redding” moslims omvat:

De betrekkingen van de kerk met de moslims. “Het heilsplan strekt zich ook uit tot hen die de Schepper erkennen, onder wie vooral de moslims, die in hun belijdenis aan het geloof van Abraham vasthouden en samen met ons de ene en barmhartige God aanbidden die op de jongste dag de mensen zal oordelen”.[12]

Franciscus weet perfect dat de islamitische Allah niet de God van de Bijbel is. Maar paus Franciscus, die de Rooms-katholieke kerk vertegenwoordigt, heeft de Islam en haar volk geaccepteerd. Het feit dat de Rooms-katholieke kerk en de Allah van de Islam akkoord gaan met “het heilsplan” demonstreert aan ware bijbelgelovigen dat ze tegen bijbels geloof is. Het bijbelse gebod om geen vreemde god te aanbidden werd overtreden door de Rooms-katholieke kerk om de Islam en zijn aanhangers te erkennen als dat zij vasthouden aan het geloof van Abraham.

De Islam verwerpt de Drie-eenheid, Christus’ Goddelijkheid en Zijn offer aan het Kruis

Omwille van wat er gebeurt, is het voor ons noodzakelijk om de officiële leringen van de Islam te bestuderen. Christenen geloven in één Godheid die bestaat in drie Personen. De Islam verwerpt dit trinitarisch concept als zijnde godslasterlijk. De Koran verklaart:

“Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie”. Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen” (Surah 5:73).[13]

De Bijbel verkondigt Christus’ opofferende dood aan het kruis in de plaats van de gelovige: “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade”.[14] De Islam verwerpt gepassioneerd de kruisiging van Jezus Christus. Dus verklaart de Koran:

“En om hun zeggen: “Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood”, – maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), – doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet” (Surah 4:157).

De Bijbel verkondigt Jezus Christus als zijnde Goddelijk en de uitdrukking van het beeld van God. In de Koran is Jezus Christus verlaagd tot louter een “boodschapper van Allah”. Dus stelt de Koran: “O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah …” (Surah 4:171). Maar Jezus Christus verklaarde: “Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik”.[15] “Ik en de Vader zijn één”.[16] “Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven”.[17] Een religie die Christus’ Goddelijkheid afwijst kan niet tot de waarheid behoren. Het is afschuwelijk dat paus Franciscus en zijn Roomse kerk, door het accepteren van de uitspraken van de Koran, de Heer Jezus Christus denigreert.

Het evangelie en de religieuze filosofie van de Koran

In de Bijbel verklaart het Evangelie naar Johannes: “En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is”.[18] “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt”.[19] Het hele doel van de God van de Schrift wordt duidelijk gezien in het Evangelie van Johannes: “Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God”.[20] Dit verschilt helemaal van de god van de Islam die strijd, oorlog en bestraffing beveelt – door amputatie, kruisiging en moorden. Het volgende is slechts een voorbeeld van het primaire concept van strijden voor Allah die de Koran eist:

“En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen” (Surah 2.191).

“Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven” (Surah 4:74).

Het gebod van de Heer Jezus verschilt daarvan zoals licht van duisternis. Hij zegt tegen hen die waarlijk de Zijnen zijn: “Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is”.[21] Terwijl veel individuele moslims wreedheden kunnen betreuren die gepleegd worden in de naam van Islam, kan niet ontkend worden dat de meest gematigde vorm van Islam onverenigbaar is met bijbelse waarheid.

Paus Franciscus’ eerste buitenlandse beleidstoespraak in maart 2013 maakte moslim-katholieke relaties een van zijn topprioriteiten. Voor een publiek van ambassadeurs uit 180 landen, verklaarde hij hoe hij voor vrede wil werken en bruggen wil bouwen tussen volkeren. Moslims en katholieken, zo beweerde hij, moeten nodig hun dialoog intensifiëren. Er werden schokgolven gezonden naar moslim-katholieke kringen, en moslim geleerden en religieuze instituten van over wereld verwelkomden de verkiezing van paus Franciscus.[22] En zo zijn Rooms-katholieken in dialoog met moslims. Consequent hiermee is het de blinde die de blinde leidt terwijl zij voorwaarts bewegen naar hun eigen agenda. Geen agenda zal waarheid vinden in een gevallen wereld, maar beide agenda’s richten zich op het bouwen van een aards imperium waarin zij de absolute controle willen hebben. Maar, zij hebben niet overwogen wie de Heer Jezus Christus werkelijk is en het feit dat de God van de Bijbel alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil.[23]

Conclusie

De promotie van de Islam door paus Franciscus en zijn kerk, is een gevestigd feit. In plaats van mensen te waarschuwen tegen de terreur van moslims over de wereld heen, laat Franciscus de islamitische vervolging van Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse volkeren onaangeroerd. Zo’n katholiek extremisme is bijzonder ernstig.

Het getuigenis van de Bijbel en de geschiedenis laat zien dat de mens door zijn eigen middelen en onderzoek God niet adequaat kan begrijpen. Zoals de Schrift zegt: “Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Zij is hoger dan de hemel, wat kun jij daar doen? Zij is dieper dan de hel, wat kun jij daarvan weten”.[24] De diepten en rijkdommen van Zijn wijsheid gaan boven menselijk bevattingsvermogen.[25] De Heer Jezus Christus verkondigde het middel waarmee een persoon kan weten wie God is en hoe Hij handelt. Hij zei: “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid”.[26] Het geschreven Woord van God, de Bijbel, bevat niet enkel de waarheid, maar is zelf waarheid.

Als afstammelingen van Adam zijn wij zondige schepselen, afgescheiden van onze heilige Schepper. Op onszelf kunnen wij het niet goedmaken met God. Van in het begin maakt Gods Woord duidelijk dat zelfs maar één daad van ongehoorzaamheid de dood voortbrengt. De Dood betekent afscheiding. De mensheid is geestelijk dood, afgescheiden van de Bron van leven – de Heer onze God. “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben”[27] God is geheel zuiver en heilig. Als zondige mensen moeten we sterven en Gods rechtvaardig oordeel tegemoet zien. Op onszelf zijn wij hulpeloze zondaars, omdat:  “De mens die zondigt, die zal sterven”.[28] Geen enkele mate van gebed, vasten of goede daden kan ons een relatie met God geven. Zo’n relatie kunnen wij enkel te danken hebben aan onze geestelijke positie in Christus. Gods genade werd gepland voordat ze werd toebedeeld, zoals de Schrift zegt dat we “vóór de grondlegging van de wereld” zouden zijn “begenadigd in de Geliefde”[29] Het doel en plan van God was van alle eeuwigheid dat alle gaven voor de zondige mens zouden komen in en door Jezus Christus. Genade is in de meest zuivere vorm en betekenis vrij, zoals de Schrift zegt, we “worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus”[30] De heerschappij van zonde en valse religie is overwonnen door de heerschappij van Gods Genade. Zoals de Schrift zegt: “zo ook de genade zou regeren”[31] De overvloed van genade overtreft ver de boosheden van de zonde. Van zodra een gelovige zondaar Christus Jezus ontvangt als zijn enige zekerheid tegenover een Alheilige God, zal hij zichzelf niet enkel bevrijd weten van zijn zonden, maar ook geschikt gemaakt om te “besturen in het leven”[32] Zij die de overvloedige genade ontvangen, gegeven door Christus, zijn niet enkel verlost van de heerschappij van de dood, maar zij leven en heersen met Hem terwijl zij dagelijks geheiligd worden via Zijn Woord, door de Heilige Geest, en door constante gemeenschap met Hem. Met Hem zullen wij voor altijd leven en heersen. Door Jezus Christus zal genade heersen met soevereine vrijheid, macht en gulheid! “Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen”.[33]


Richard Bennett van “Berean Beacon Ministry”

Website: http://temp.bereanbeacon.org

Emailadres: richardmbennett@yahoo.com

Door de auteur wordt toestemming gegeven dit artikel in zijn geheel te kopiëren, zonder enige veranderingen.

Door de auteur wordt ook toestemming gegeven dit artikel in zijn geheel op internet websites te zetten.


[1] http://www.cnn.com/2015/11/13/world/paris-shooting/ 12/15/2015

[2] https://www.youtube.com/watch?v=kZPZTYPpaiUhttps://www.youtube.com/watch?v=kZPZTYPpaiU

[3]www.clarionproject.org/blog/europe/al-baghdadis-trojan-horse-arrives-europe 12/21/15

[4] http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/bochum/Bischof-in-Bochum-Kardinal-Lehmann-will-interreligioese-Gespraeche-mit-dem-Islam-foerdern;art932,2189134 Translated from the original German 12/15/2015.

[5] http://abcnews.go.com/US/pope-francis-philadelphia-founded-haven-religious-freedomtolerance/story?id=34064928

[6] www.societyofmaryusa.org/JPIC/JPIC-Action-HumanitarianCrisisInSyria110515.html 12/15/2015

[7] www.usccb.org/about/migration-policy/syrian-refugee-crisis.cfmhttp://www.usccb.org/about/migration-policy/syrian-refugee-crisis.cfm 12/15/2015

[8]www.breitbart.com/london/2015/09/05/gulf-states-refuse-to-take-a-single-syrian-refugee-say-doing-so-exposes-them-to-risk-of-terrorism/

[9] Details: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1091218/Muslim-prayer-rooms-opened-Catholic-schools-say-church-leaders.html#ixzz3ubVKMF6E

[10] http://www.truthrevolt.org/news/catholic-school-offers-sacred-place-muslim-prayer

[11] http://galliawatch.blogspot.com/2013/12/pope-francis-on-islam.html  2/20/14

[12] Catechismus van de Katholieke Kerk, NL-versie, Para. 841

[13] Alle citaten uit de Koran komen van deze site: http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/

[14] Efeziërs 1:7

[15] Johannes 8:58

[16] Johannes 10:30

[17] Johannes 8:24

[18] 1 Johannes 1:5

[19] Johannes 17:3

[20] 1 Johannes 5:13

[21] Lukas 6:35-36

[22] http://craigconsidinetcd.com/2014/01/24/pope-francis-christians-must-build-bridges-of-dialogue/

[23] Efeziërs 1:11, “Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil”

[24] Job 11:7-8

[25] Romeinen 11:33; Jesaja 40:28; Prediker 3:11

[26] Johannes 17:17

[27] Romeinen 5:12

[28] Ezechiël 18:4

[29] Efeziërs 1:4, 6

[30] Romeinen 3:24

[31] Romeinen 5:21

[32] Romeinen 5:17

[33] Psalm 72:19

Similar Posts